תביעות ביטוח מסוגים שונים

מבחן ידע בנושא "תביעות ביטוח מסוגים שונים" (סמנו את התשובה המתאימה):

 1. התיישנות: עד מתי אפשר להגיש תביעת ביטוח?

  אין מגבלת זמן ואפשר להגיש תביעת ביטוח לפי הצורך.אפשר להגיש תביעת ביטוח עד שלוש שנים ממועד קרות האירוע (קטינים - עד גיל 21).אפשר להגיש תביעת ביטוח עד שבע שנים ממועד קרות האירוע (קטינים - עד גיל 25).אפשר להגיש תביעת ביטוח עד עשר שנים ממועד קרות האירוע (קטינים – עד גיל 28).

 2. ביטוח תאונות אישיות תלמידים מכסה את הילדים:

  גם במקרים שהתאונה התרחשה מחוץ לגן/בית הספר.רק במקרים שהתאונה התרחשה בתוך מוסד הלימודים.

 3. מה פירוש טענת הדחייה "מצב רפואי קודם":

  המבוטח לא זכאי לתגמול כי קיים סעיף החרגה על תאונות דרכים.המבוטח זכאי לתגמול אם יוכיח שמקרה ביטוחי מסוג זה כבר קרה לו בעבר.המבוטח לא זכאי לתגמול כי המקרה הביטוחי לא התרחש לפי תנאי הפוליסה.המבוטח לא זכאי לתגמול כי המקרה הביטוחי קשור למצבו הרפואי הקודם - שמוחרג בפוליסה, או מצב רפואי שהתגלה בדיעבד והוא לא דיווח עליו.

 4. מילוי הצהרת בריאות בעת הצטרפות לפוליסת ביטוח:

  לבקש מסוכן הביטוח שימלא בעצמו.לא קריטי. בכל מקרה חברת הביטוח תבדוק בעצמה.חשוב למלא באופן יסודי ולגלות את כל האמת.לא לדווח על מחלות קודמות כדי שלא יחריגו מצבים רפואיים.

 5. מהי תקופת אכשרה?

  התקופה שמתחילה בתאריך תחילת הביטוח ושבהלכה חברת הביטוח אינה אחראית לפי תנאי הפוליסה. במידה והתרחש מקרה ביטוח במהלך תקופת האכשרה, המבוטח לא יהיה זכאי לקבל תגמולים. בפוליסות בריאות מדובר בעיקר במקרים של פיצוי חד פעמי בגין מחלה או ניתוחהתקופה בה המבוטח יכול להגיש תביעה לחברת הביטוח בגין מקרה שאירע לו. עליו לצרף את כל המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו, לפי הפוליסה.התקופה בה מאבחנים אצל המבוטח מחלה רפואית או התקופה בה קובעים לו לעבור ניתוח מיוחד בחו"ל, או התקופה בה קובעים כל הליך רפואי שבגינו נדרש לתבוע את חברת הביטוח.אף תשובה אינה נכונה.

 6. האם תקופת אכשרה קיימת בכל הפוליסות?

  תקופת אכשרה קיימת רק בפוליסות בהן שנרכשו אצל סוכן ביטוח. במהלך תקופת האכשרה, לחברת הביטוח עומד פרק זמן ובו תוכל לבדוק האם המבוטח חתם כנדרש על כל המסמכים.במרבית פוליסות הביטוח הפרטיות – קיימת תקופת אכשרה אשר משתנה בין פרקי הביטוח השונים (למשל, בפרק הריון ולידה תקופת אכשרה שונה – 12 חודשים, לעומת פרק שירותים אמבולטוריים או פרק ניתוחים) .המפקח על הביטוח קבע חובת קיומה של תקופת אכשרה בכל סוגי הפוליסות.תשובות ב ו-ג' נכונות

 7. מהי תקופת המתנה?

  התקופה בה המבוטח נדרש להמתין על מנת לקבל מענה מחברת הביטוח. בממוצע, חודש ימים מרגע קבלת כל המסמכים.התקופה בה המבוטח נדרש להמתין ולראות האם מצבו הרפואי מאפשר לו לשוב לעבודה או לגשת לרופא תעסוקתי.תקופה רצופה אשר תחילתה מיד לאחר קרות מקרה הביטוח (ביום הפגיעה) ורק בסיומה חברת הביטוח תתחיל לשלם למבוטח תגמולים, במידה ותביעתנו אושרה.אף תשובה אינה נכונה.

 8. בפוליסת בריאות סטנדרטית (פרט), מהו משך הזמן של תקופת ההמתנה?

  תלוי בפרק לפיו תובעים את הביטוח (למשל, אשפוז ארוך – תקופת המתנה חמישה ימים,סעיף אובדן כושר עבודה כתוצאה מניתוח תחת פרק ניתוחים – תשעים ימי המתנה).אין תקופת המתנה בכלל בפוליסות בריאות.

 9. דני בן 15 נפצע בתאונת דרכים עת שיצא מהתיכון בדרך הביתה. הוריו הגישו תביעה באמצעות פוליסת תאונות אישיות קולקטיבית – לתלמידים. האם תביעתם מוצדקת?

  בהחלט. הפוליסה תקפה במשך 24 שעות, 7 ימים בשבוע גם מחוץ למוסד הלימודים.תביעתם לא מוצדקת, שכן פוליסה זו אינה מכסה מקרים של תאונות דרכים.

 10. חברת הביטוח דחתה בטענה ש"מקרה הביטוח לא התקיים". למבוטחת פוליסת מחלות קשות וזה עתה היא החלימה ממחלת הסרטן שבגינה הגישה תביעה לקבלת פיצוי. האם זו לקוחה פוטנציאלית?

  לא. אם היא כבר החלימה וקיבלה סירוב מחברת הביטוח – אין יותר מה לעשות.כן. אין קשר לעניין החלמתה (אם כי זה משמח). עו"ד צריך לעבור על כל החומר שברשותה.

 11. המבוטח טס לאירופה ובמהלך הטיסה עבר התקף לב (בהמשך מצבו החמיר והוא עבר ניתוח). אשתו הגישה תביעה לחברת הביטוח מתוקף פוליסת נסיעות חו"ל. התביעה נדחתה בטענה למצב רפואי קודם. בינתיים האיש נפטר. האם מדובר בלקוחה פוטנציאלית?

  לא. אם האיש נפטר וגם מועד הטיסה חלף, אין לנו אפשרות לסייע.לא. אם כבר עברה שנה ממועד קרות האירוע – אין אפשרות לסייע.יש לבדוק באופן דחוף את מועד קרות המקרה. אם לא חלה התיישנות, עו"ד צריך לבדוק את החומר ולבדוק האם יש מקום להגיש תביעה משפטית.יש לבדוק לאן האיש טס והאם מדינת היעד קשורה להתקף הלב

 12. חברת הביטוח ביטלה את פוליסת הביטוח בגלל שהמבוטח לא שילם במשך חודשיים את הפרמיות הקבועות. כאשר הוא ביקש לממש את הביטוח ולתבוע פיצוי, נמסר לו שהפוליסה אינה בתוקף. האם יש מקום לתביעה משפטית?

  לא. אם הפונה לא שילם פרמיות לחברת הביטוח – שלא יתפלא שאין לו כיסוי. אין קייס לתביעה משפטית.כן. ייתכן שהביטול נעשה שלא בהתאם להוראות החוק ושלא בידיעת המבוטח. במצב זה יש מקום לתביעה משפטית.