אובדן כושר עבודה

מבחן ידע בנושא "אובדן כושר עבודה" (סמנו את התשובה המתאימה):

 1. בפוליסה סטנדרטית, מתי אדם זכאי לפיצוי מלא?

  כאשר איבד יותר מ- 25% מכושרו לעבוד במקצוע בו עסק או בעיסוק סביר אחרכאשר איבד יותר מ- 50% מכושרו לעבודכאשר איבד יותר מ- 75% מכושרו לעבוד בעיסוקו או בכל עיסוק אחר המתאים להכשרתו, השכלתו וניסיונוכאשר איבד יותר מ- 95% מכושרו לעבוד

 2. מהי תקופת אכשרה?

  התקופה בה העובד מוכשר למקום עבודתו ולאחריה יכול לרכוש ביטוח במסגרת מקום העבודההתקופה שמתחילה בתאריך תחילת הביטוח ושבהלכה חברת הביטוח אינה אחראית לפי תנאי הפוליסה. במידה והתרחש מקרה ביטוח במהלך תקופת האכשרה, המבוטח לא יהיה זכאי לקבל תגמולים.התקופה בה המבוטח יכול להגיש תביעה לחברת הביטוח בגין מקרה שאירע לו. עליו לצרף את כל המסמכים הרפואיים המעידים על מצבו, לפי הפוליסהתשובות א ו-ג' נכונות

 3. האם תקופת אכשרה קיימת בכל הפוליסות?

  תקופת אכשרה קיימת רק בפוליסות בהן שנרכשו אצל סוכן ביטוח. במהלך תקופת האכשרה, לחברת הביטוח עומד פרק זמן ובו תוכל לבדוק האם המבוטח חתם כנדרש על כל המסמכים.במרבית פוליסת אכ"ע פרטיות - אין תקופת אכשרה. לעומת זאת, בקרנות פנסיה- בהן ברוב המקרים אין חיתום רפואי - (ובפוליסות ביטוח שונות אחרות) יש תקופת אכשרה של 5 שנים (60 חודשים) למחלות קיימות.המפקח על הביטוח קבע חובת קיומה של תקופת אכשרה בכל סוגי הפוליסות.תשובות ב ו-ג' נכונות

 4. מהי תקופת המתנה?

  התקופה בה המבוטח נדרש להמתין על מנת לקבל מענה מחברת הביטוח. בממוצע, חודש ימים מרגע קבלת כל המסמכיםהתקופה בה המבוטח נדרש להמתין ולראות האם מצבו הרפואי מאפשר לו לשוב לעבודה או לגשת לרופא תעסוקתיתקופה רצופה אשר תחילתה מיד לאחר קרות מקרה הביטוח (ביום הפגיעה) ורק בסיומה חברת הביטוח תתחיל לשלם למבוטח תגמולים, במידה ותביעתנו אושרהאף תשובה אינה נכונה

 5. בפוליסת אובדן כושר עבודה סטנדרטית, מהו משך הזמן של תקופת ההמתנה?

  תשעים ימיםשישים ימיםמאה ימיםשלושים ימים

 6. פרנצ'יזה היא:

  מחלה שמונעת מאדם לעבודועדה מיוחדת של המוסד לביטוח לאומיאפשרות לביטול של עד 2/3 מתקופת ההמתנה תמורת תשלום נוסףסעיף החרגה בפוליסות אכ"ע שמונע מאדם לקבל פיצוי

 7. פוליסת אובדן כושר עבודה מתבטלת כאשר אדם עובר למקום עבודה חדש?

  נכון. עבודה חדשה, פוליסה חדשה, צוברים ותק ותנאים מהתחלה.לא נכון, אך חשוב לעדכן את המעסיק כדי לשמור על רצף לפוליסה הקודמת ולא להתחיל פוליסה חדשה. במקרה שאין עבודה חדשה ניתן לשמור על הרצף באמצעות תשלום הפרמיות באופן עצמאי (ריסק זמני).

 8. איזה רופא מוסמך לקבוע פגיעה ביכולת ההשתכרות ואובדן כושר עבודה?

  נוירולוגרופא תעסוקתירופא משפחהכל התשובות נכונות

 9. האם ניתן לקבל כפל פיצוי (מכמה חברות ביטוח)?

  לא, אין כפל פיצוי. ניתן לקבל מחברת ביטוח אחת.כן, כל עוד לא עוברים את גובה 50% מהשכר המבוטח בכל אחת מהפוליסות.כן, כל עוד לא עוברים את גובה 75% מהשכר המבוטח מכל הפוליסות ביחד.כן, אפשר לקבל כפל פיצוי מכל הפוליסות בהן אדם מבוטח ללא מגבלת שכר מבוטח.

 10. מהם שלושת התנאים שצריכים להתקיים להגדרת "עיסוק סביר אחר":

  הכשרה, השכלה, ניסיוןהכשרה, השכלה, רקע צבאיהשכלה, ניסיון, נכות רפואיתהכשרה, נכות רפואית, ניסיון

 11. פוליסת "עיסוק סביר" קיימת ב:

  קרן פנסיה בלבדביטוח בריאותביטוחים פרטיים ובקרן פנסיהכל התשובות נכונות

 12. בפוליסת "עיסוק ספציפי" הלקוח מבוטח:

  לעסוק בכל עיסוק סביר אחרלעסוק רק במקצוע הספציפי שלו שהוגדר בפוליסהלעסוק בכל עיסוק סביר אחר ובתנאי שחברת הביטוח תמצא לו מקום עבודהאף תשובה אינה נכונה

 13. אדם המצוי באובדן כושר עבודה חייב לקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי

  נכוןלא נכון

 14. אם בפוליסת אכ"ע קיים חריג "תאונות עבודה", פירוש הדבר הוא:

  המבוטח מקבל קצבת נכות כללית ולכן אינו זכאי לקבל תגמולי אובדן כושר עבודה.המבוטח לא יהיה זכאי לתגמול מחברת הביטוח אם הוא באובדן כושר כתוצאה מתאונת עבודה או לחילופין, יקוזזו חלק מהתגמולים עם תגמולי המל"ל.המבוטח יהיה זכאי לתגמול מחברת הביטוח אם הוא באובדן כושר כתוצאה מתאונת עבודה.למבוטח יש פרנצ'יזה ולכן החריג מבוטל.